Adatkezelési tájékoztató | MAG Oktatási Központ

Adatkezelési tájékoztató

A személyiségi jog és az adatok biztonsága

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Mag Nemzetközi Oktatási Központ és Boldogságbolt Alapítvány

www.magoktatásikozpont.hu

Tartalomjegyzék
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  I. Bevezetés

  A jelen adatkezelési tájékoztató a MAG Oktatási Központ weboldalán (magoktatasikozpont.hu) a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, hírlevél kiküldéséhez, tanfolyamon való részvételhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

  Mag Nemzetközi Oktatási Központ és Boldogságbolt Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-0013081, székhely: 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1.) (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Alapítvány) mint adatkezelő, 
  és az EZER ÉVES DARU KFT (cégjegyzék szám: 01-09-292433, székhely: 1085 Bp. József krt 69. fsz.1.) (a továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával.

  Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

  II. Általános rendelkezések és szabályozási elvek

  1. A tájékoztató célja

  Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza a Mag Nemzetközi Oktatási Központ és Boldogságbolt Alapítványnál, és az Ezeréves Daru Kft-nél, mint Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést.

  A Mag Nemzetközi Oktatási Központ és Boldogságbolt  és az Ezeréves Daru Kft. a GDPR és a 2011. évi CXII. tv. vonatkozó rendelkezéseinek a gyakorlatban való érvényesülése érdekében

  • biztosítja az adatkezelésben meghatározott személyes adatok védelméhez fűződő alapvető állampolgári jogok érvényesülését, az adatbiztonsági követelmények betartását, biztosítását,
  • megakadályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, az adatok törvénysértő megváltoztatását, az adatoknak a jogosulatlanul való felhasználását, valamint engedély nélküli nyilvánosságra hozatalát,
  • meghatározza az adatszolgáltatást igénylő hatóságoknak, szervezeteknek, intézményeknek történő pontos és biztonságos adattovábbítás rendjét,
  • meghatározza a A Mag Nemzetközi Oktatási Központ és Boldogságboltnál történő adatkezelés, feldolgozás, felhasználás, továbbítás, megsemmisítés pontos rendjét.

  Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Mag Nemzetközi Oktatási Központ és Boldogságbolt Alapítvány és az Ezeréves Daru Kft. által végzett adatkezelésre.

  A Tájékoztató időbeli hatálya: 2021. 06. 01 -től további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

  A jelen Tájékoztatót az Slezák Mária hagyja jóvá és elektronikusan a szerveren, papír alapon a székhelyén tárolja. A Tájékoztató legalább évente felülvizsgálatra és jóváhagyásra kerül.

  A Mag Nemzetközi Oktatási Központ és Boldogságbolt Alapítvány adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény)
  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Ehtv)
  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.)
  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, (Grtv.)
  2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről
  2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

  2. Fogalmi meghatározások

  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

  adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő vagy adatfeldolgozó kezeli

  érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

  személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  3. Az Adatkezelő adatai

  Név: Mag Nemzetközi Oktatási Központ és Boldogságbolt Alapítvány

  Nyilvántartási szám: 01-01-0013081

  Székhely: 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1.

  Kapcsolattartó: Slezák Mária

  Elérhetőségei: Telefon: +36 30 266 8730 email: info@magoktatasikozpont.hu
  Név: Ezer Éves Daru Kft. 
  Nyilvántartási szám: 01-09-292433,
  Székhely: 1085 Bp. József krt 69. fsz.1.
  Kapcsolattartó: Slezák Mária

  4. Az érintettek jogai

  Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

  Az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújt.

  Az Adatkezelő a tájékoztatást írásban, elektronikusan vagy más módon adja meg. Az érintett kérésére az Adatkezelő szóbeli tájékoztatást is adhat, amennyiben az érintett a személyazonosságát megfelelő módon igazolta.

  Az Adatkezelő az érintett kérelmére hozott intézkedésekről indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ez a határidő szükség esetén a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel, további két hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő határidő meghosszabbításáról – a késedelem okainak megjelölésével – egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

  Tájékoztatáshoz való jog
  A Társaság tájékoztatást nyújt az érintettnek többek között az Adatkezelőnek és képviselőjének a kilétéről és elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról; a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről; a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
  Az érintett hozzáférési joga
  Az érintett jogosult az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli-e.
  A helyesbítéshez való jog
  Amennyiben az érintett a Társaság által kezelt személyes adataiban pontatlanságot vagy hibát észlel, jogosult kérni az Adatkezelőtől a hiányos személyes adatok helyesbítését.
  A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
  Az érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozott az adatkezelés ellen.
  Az adathordozhatósághoz való jog
  Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Társaság ezt akadályozná, ha az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.
  A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelés ellen, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezeken alapuló profilalkotást is.
  Panasztételhez való jog

  Az érintett – egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

  Panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (30) 683-5969, www.naih.hu , ugyfelszolgalat@naih.hu.

  Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Az érintett jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

  5. Gyermekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok kezelése

  A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

  Az érintett a személyes adatai megadásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak eleget tett, cselekvőképessége a személyes adatai megadásával kapcsolatban semmiféle korlátozás alatt nem áll.

  Harmadik személy személyes adatait csak az arra jogosult személy adhatja meg. A harmadik személy adatainak megadásához szükséges beleegyezést vagy jogalapot a személyes adatokat megadó személy köteles biztosítani.

  Adatkezelőt a harmadik személy személyes adatainak kezelése miatt felelősség nem terheli.

  6. Adattovábbítás

  Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

  Az adatfeldolgozásra irányuló adatátadás nem minősül adattovábbításnak.

  7. Adatfeldolgozás

  A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

  A Társaság az adatfeldolgozókról nyilvántartást vezet.

  Az adatok feldolgozását végzi:

  Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
  Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
  Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
  Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
  Cégjegyzékszám: 13-06-065996
  Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
  Adószám: 21158218-2-13
  E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

  Tárhely:
  Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Tárhely.Eu Kft.)
  Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
  Cégjegyzékszám: 01-09-909968
  Adószám: 14571332-2-42
  Telefon: +36 1 789 2 789
  E-mail: support@tarhely.eu

  8. Kártérítéshez való jog és a felelősség

  Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

  A Társaság, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

  Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

  A magoktatasikozpont.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  III. Egyes adatkezelések

  1. Tanfolyam, előadás

  Adatkezelő különböző tanfolyamokat, előadásokat tart, melyre a honlapon is lehet jelentkezni.

  Az adatkezelés célja: A tanfolyamokra, előadásokra történő jelentkezés az azokon való részvétel és a tanfolyam elvégzésének nyilvántartása, kapcsolattartás az érintettel.

  Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) b) pontja/ és jogi kötelezettség teljesítése / GDPR 6. cikk (1) c) pontja/

  Az érintettek köre: a tanfolyamra, előadás jelentkező, azon résztvevő és vizsgát tevő természetes személyek.

  A kezelt adatok köre: név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő, neme, telefonszáma, email cím, állandó lakcím, tartózkodási hely, állampolgárság, legmagasabb iskolai végzettség, szakképzettség, társadalombiztosítási azonosító jel, nyelvismeret.

  Az adatkezelés időtartama: öt év, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatok esetében 7 év, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok esetében 8 év

  A kezelt adatok megtekintésére jogosult: a vezető tisztségviselő, elnök, adminisztrációs munkatárs.

  Adattovábbítás: jogszabályi kötelezettség alapján adatszolgáltatás történik a felnőttképzési hivatal felé, illetve a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer (FAR), ill. felnőttképzési információs rendszer (FIR) felé.

  2. Számlázási adatok

  Az adatkezelés célja: Számlázás, számviteli kötelezettségek teljesítése.

  Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése / GDPR 6. cikk (1) c) pontja/

  Az érintettek köre: a tanfolyam, előadás díját megfizető személyek

  A kezelt adatok köre: név, lakcím, adószám, email cím

  Az adatkezelés időtartama: adójogi elévülésig nyilvántartandó adatok esetében 7 év, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok esetében 8 év

  A kezelt adatok megtekintésére jogosult: a vezető tisztségviselő, elnök, adminisztrációs munkatárs.

  3. Tanúsítvány

  Az adatkezelés célja: Tanfolyamot elvégzésének, előadáson való részvételnek igazolása

  Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) b) pontja/ és jogi kötelezettség teljesítése / GDPR 6. cikk (1) c) pontja/

  Az érintettek köre: a tanfolyamot elvégző, előadáson résztvevő személyek

  A kezelt adatok köre:

  FIR: név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő, neme, telefonszáma, email cím, állandó lakcím, tartózkodási hely, állampolgárság, legmagasabb iskolai végzettség, szakképzettség, társadalombiztosítási azonosító jel, nyelvismeret

  FAR: név, szül. név, anyja születési neve, születési hely, idő, neme, állampolgárság, lakcím, levelezési cím, email cím, telefon, TAJ szám, adószám, iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség, idegen nyelv ismerete

  Az adatkezelés időtartama: öt év

  A kezelt adatok megtekintésére jogosult: a vezető tisztségviselő, elnök, adminisztrációs munkatárs.

   

  Tájékoztatás adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából végzett adatkezelésről

  Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

  A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

  A személyes adatok címzettjei: a Adatkezelő adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

  4. Hírlevél

  A www.magoktatasikozpont.hu honlapon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra.

  Az érintett köteles a hírlevél szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat a feliratozás során megadni, továbbá köteles az Adatkezelési tájékoztatót elfogadni. Az adatok nem vagy hiányos megadása, továbbá az Adatkezelési tájékoztató el nem fogadása esetén az érintett nem tud feliratkozni a hírlevélre.

  A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti.

  Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

  Mindenki kizárólag a saját adatait adhatja meg.

  Az Adatkezelő az adatok valódiságát nem jogosult vizsgálni.

  Az adatkezelés célja: hírlevél küldése, kapcsolattartás, érintett értesítése Adatkezelő tevékenységéről

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása / GDPR 6. cikk (1) a) pontja/

  Az érintettek köre: hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek

  A kezelt adatok köre: név, megszólítás, email cím

  Az adatkezelés időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig)

  A kezelt adatok megtekintésére jogosult: a vezető tisztségviselő, elnök, adminisztrációs munkatárs.

  5. „Miben segíthetünk ?” menüpont

  Az Adatkezelő a „Miben segíthetünk ?” menüpont alatt lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre, továbbá tájékoztatás kérésére, megkeresésre, kérdésfeltevésre.

  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás kérése, az Adatkezelő megkeresése, kérdezési lehetőség

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása / GDPR 6. cikk (1) a) pontja/

  Az érintettek köre: „Miben segíthetünk ?” menüpontban Adatkezelőhöz forduló személyek

  A kezelt adatok köre: név, email cím, téma, érintett szabad szöveges megkeresése

  Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, egyéb jogalap hiányában a kapcsolatfelvételtől számított 5 évig, kivéve ha jogszabály hosszabb adatmegőrzést ír elő.

  A kezelt adatok megtekintésére jogosult: a vezető tisztségviselő, elnök, adminisztrációs munkatárs.

  6. Vélemények, idézetek

  A www.magoktatasikozpont.hu honlapon az Adatkezelő közzé teszi az érintettek véleményét, az érintettektől származó idézeteket. Az érintettek a közzététel előtt a közzétételhez írásban hozzájárulnak.

  Az adatkezelés célja: érintettek véleményének, érintettektől származó idézetek közzététele az Adatkezelő értékelése céljából

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása / GDPR 6. cikk (1) a) pontja/

  Az érintettek köre: Véleményt mondó személyek

  A kezelt adatok köre: név, szabad szöveges vélemény, értékelés, idézet

  Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, kivéve ha jogszabály hosszabb adatmegőrzést ír elő.

  A kezelt adatok megtekintésére jogosult: a vezető tisztségviselő, elnök, adminisztrációs munkatárs.

  7. Panasz

  Az érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal, eljárásokkal kapcsolatosan panaszt nyújthat be, reklamációval élhet (a továbbiakban együttesen: Bejelentés).

  Az Adatkezelő az érintettek érdekeit maximálisan figyelembe véve igyekszik a hatályos jogi szabályozásokat és ajánlásokat figyelembe véve az ügyek mielőbbi és mindkét fél számára elfogadható rendezésre.

  Az adatok pontatlan vagy hiányos megadása esetén az Adatkezelő pontosításra, további adatok megadására hívhatja fel a bejelentőt, érintettet. Amennyiben a bejelentő, érintett a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget és a rendelkezésre álló adatok a bejelentés elintézését nem teszik lehetővé, úgy a bejelentő, érintett a bejelentéshez fűződő jogait nem tudj gyakorolni.

  A panasz, reklamáció, minőségi kifogás postai úton (cím: Mag Oktatási Központ és Szabadegyetem Korlátolt Felelősségű Társaság, 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1. és email útján (email cím: info@magoktatasikozpont.hu) is megtehető. Telefonon történő bejelentés esetén a bejelentést annak pontos tartama és bizonyíthatósága miatt az érintettnek írásban is meg kell tenni.

  Az adatkezelés célja: Jogi kötelezettség teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásaira is/.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása / GDPR 6. cikk (1) a) pontja/

  Az érintettek köre: Bejelentést tevő érintett

  A kezelt adatok köre: Bejelentést tevő neve, email címe, telefonszáma, Bejelentés típusa (panasz, reklamáció, minőségi kifogás), vásárlással kapcsolatos adatok (dátum, szállítás és fizetés módja), Bejelentés jogalapja, bejelentéssel érvényesíteni kívánt jog, Bejelentésben szereplő egyén személyes adat

  Az adatkezelés időtartama: Bejelentéstől számított 5, jogi eljárás esetén a jogi igényérvényesítésre nyitvaálló határideig, kivéve ha jogszabály hosszabb adatmegőrzést ír elő.

  A kezelt adatok megtekintésére jogosult: a vezető tisztségviselő, elnök, adminisztrációs munkatárs.

   

  Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban észrevétele, kérdése van, kérjük, hogy forduljon hozzánk !

  IV. Cookie-k

  Mi is használunk “cookie”-kat. A cookie-k nem tudják az érintettet személy szerint beazonosítani. Ettől függetlenül, ha szeretné, a böngészőben letilthatja őket, vagy beállíthatja, hogy számítógép minden egyes cookie elhelyezésénél szóljon. Mivel minden böngésző más és más, ezért nézze meg a használt böngésző súgóját a pontos beállítási információkért.

  Ha letiltja a cookie-k használatát, akkor az oldal egyes funkciói várhatóan nem fognak működni, és az oldal betöltődési ideje sokkal hosszabb lesz.

  Mik azok a cookie-k?

  A cookie-k (sütik) kis méretű szöveges fájlok, melynek segítségével a weboldalak használata gyorsabb és könnyebb. A sütik segítségével nem lehet programokat futtatni, vagy vírusokat telepíteni a számítógépre. A sütiket csak az az oldal olvashatja, amelyik létrehozta azt.

  Mire használjuk a cookie-kat?

  A felhasználói élmény javítására használjuk őket. Néhány süti szükséges a weboldal alapfunkcióinak használatához, ezeken kívül elemző sütiket is használunk, hogy megtudjuk, mely tartalmak a leghasznosabbak látogatóinknak.

  Részletes tájékoztatás a sütikről ide kattintva olvasható: Cookie-k

  Scroll to Top